Všeobecné obchodné podienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky /ďalej len “VOP”/ platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom E – shopu.
 3. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Jozef Mancier, Miletičova 5/A, 821 08 Bratislava, IČO:47738120, DIČ: 1074559574 (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len “kupujúci”), pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.sakkishop.com (ďalej len „E–shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom E – shopu (ďalej len „kúpna zmluva“).
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto VOP a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom E-shopu predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na E-shope kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 5. Tieto VOP podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 6. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho .

 

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
 2. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v E-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosti dopravy a platby.
 3. Objednávka sa stáva záväznou elektronickým doručením predávajúcemu. Prijatá objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme predávajúceho. Kupujúcemu sa po vytvorení objednávky v E-shope automaticky vygeneruje e-mail s potvrdením prijatia objednávky E-shopom.

 

 1. Práva a povinnosti predávajúceho
 2. Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar.
 3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Kupujúci je povinný:
  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 6. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.
 7. Dodacie podmienky
 8. Tovar je dodávaný nasledovnými spôsobmi:
 • prostredníctvom Slovenskej pošty;
 • prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa.sk;
 • osobný odber
 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.
 2. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle tohto ustanovenia, predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu. V prípade, ak kupujúci prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, predávajúci má právo žiadať od kupujúceho aj úhradu nákladov spojených s vrátením a opätovným doručením zásielky.
 3. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 6. Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že doručenie Slovenskou poštou trvá 3 pracovné dni. V prípade dopravy Slovenskou poštou nenesieme zodpovednosť za meškania dopravy a prípadné situácie kedy pracovník pošty neoznámi príchod zásielky.

 

 1. Stornovanie objednávky
 2. Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná. V takomto prípade nás kontaktujte čím skôr na adresu hello@sakkishop.com a uveďte číslo objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 – ich dní vrátená.
 3. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov. V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany kpujúceho si predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu predávajúceho. Stornovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 – ich dní vrátená.
 5. Kúpna cena
 6. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom E – shopu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru, a to vrátane DPH. Všetky kúpne ceny udávané pri tovare sú konečné. Ku kúpnej cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.
 7. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 9. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 10. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
 11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 12. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 13. Osobné údaje a ich ochrana
 14. Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
 15. Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 16. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 17. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 18. Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
 19. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 20. Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
 21. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.
 22. Bližšie informácie nájdete v samostatnej časti Ochrana osobných údajov.
 23. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 24. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke, do 5 pracovných dní od doručenia odstúpenia predávajúceho od zmluvy.
 25. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 26. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 27. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
  • kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s oznámením o odstúpení od kúpnej zluvy.
  • kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
  • vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný. Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
 28. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
 29. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.
 30. Vylúčenie zodpovednosti
 31. Predávajúci nezodpovedá za
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou, kuriérskou spoločnosťou alebo spoločnosťou Zásielkovňa.sk);
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;
 • poškodenie zavinené doručovateľom (poštou, kuriérskou spoločnosťou alebo spoločnosťou Zásielkovňa.sk).
 1. Reklamácie
 2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru týkajúce sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho prostredníctvom E- shopu.
 3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá.
 4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 8. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po tom, ako sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.
 9. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že doručí reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a oznámením o uplatnení reklamácie na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 10. Kupujúci môže urobiť oznámenie o uplatnení reklamácie niektorým z nasledovných spôsobov:
 • v listinnej podobe, t. j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu sídla predávajúceho,
 • zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty predávajúceho hello@sakkishop.com..
 1. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
 • doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie a dokladu o úhrade tovaru predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
 1. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 3 pracovných dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 3. Nároky z vád tovaru zanikajú:
 • ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim;
 • ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
 • ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;
 • ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;
 • ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.
 1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.
 2. Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v platnom znení.
 3. Ustanovenia tohto článku VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa.
 4. Záverečné ustanovenia
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
 7. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.
 8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 9. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.