Dodacie podmienky

 1. Tovar je dodávaný nasledovnými spôsobmi:
 • prostredníctvom Slovenskej pošty;
 • prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa.sk;
 • osobný odber
 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.
 2. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle tohto ustanovenia, predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu. V prípade, ak kupujúci prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, predávajúci má právo žiadať od kupujúceho aj úhradu nákladov spojených s vrátením a opätovným doručením zásielky.
 3. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 6. Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že doručenie Slovenskou poštou trvá 3 pracovné dni. V prípade dopravy Slovenskou poštou nenesieme zodpovednosť za meškania dopravy a prípadné situácie kedy pracovník pošty neoznámi príchod zásielky.